Otsi
|
Eng

Pille Eslon

Eesti vahekeele korpus

Tiina Laansalu, Marit Alas, Marja Kallasmaa

Saksa juurtega asulanimed Eestis

Reet Kasik

Eesti sõnamoodustus ja süntaks

Haldur Õim, Mare Koit

Keele mõistmise modelleerimine arvutil

Arvo Krikmann

Eesti murde- ja folklooriala piiritlemisest

Reili Argus, Johanna Johansen Ijäs, Klaus Laalo

Liitnimisõnade omandamine eesti, soome ja saami keeles: ühist ja erinevat

Helle Metslang

Eesti keel omas ruumis

Merilin Miljan

Järelduspõhine lähenemine eesti keele põhikäänetele

Birute Klaas-Lang, Miina Norvik

Balti areaali tüpoloogilisi sarnasusi morfosüntaksi valdkonnas

Vilja Oja

Tähendussuhetest eesti murretes

Karl Pajusalu

Eesti keele sõnaprosoodia lõuna-läänemeresoome taustal

Pire Teras, Karl Pajusalu

Palatalisatsioonist ja prepalatalisatsioonist spontaanses eesti keeles

Miina Norvik, Piret Piiroja, Külli Prillop

Verbi hakkama tähendusnihked eesti ja liivi keeles

Martin Ehala, Kadri Koreinik, Kristiina Praakli, Maarja Siiner

Kuidas uurida keele kestlikkust?

Mari Uusküla, Urmas Sutrop

Põhivärvinimed Läänemere ümbruse keeltes: areaalsed, universaalsed või relativistlikud

Annika Kilgi, Inge Käsi, Aivar Põldvee, Heiki Reila, Kristiina Ross, Kai Tafenau

Mis juhtus Puhja kiriklas?

Külli Habicht, Ilona Tragel

Verbiga saama väljendatud leksikaalsed kategooriad ja konstruktsioonid

Lembit Vaba

Levik kui etümoloogiline kriteerium (eeskätt eesti sõnavara näitel)

Lembit Vaba

Mitmekihiline Setumaa

Silvi Vare

Lühendamise ja lühendsõnade fenomenist eesti keeles

Liina Lindström, Kristel Uiboaed, Virve-Anneli Vihman

Varieerumine tarvis-/vaja-konstruktsioonides keelekontaktide valguses

Jüri Viikberg

Alamsaksa laensõnadest nende tulekuajas